Dụng cụ

Tên sản phẩm Hình ảnh Ghi chú
K001 Kềm 13 mm PT ⅟₄ kem13 Kềm dùng để nối các khớp ống cỡ 13 mm PT ⅟₄
K002 Kềm 17 mm PT ⅜ kem17 Kềm dùng để nối các khớp ống cỡ 17 mm PT ⅜
K003 Kềm 21 mm PT ⅟₂ kem21 Kềm dùng để nối các khớp ống cỡ 21 mm PT ⅟₂